• Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân VN
Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân VN

Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân VN