• Thông báo chấn chỉnh giờ giấc làm việc
Thông báo chấn chỉnh giờ giấc làm việc

Hiện nay, tại Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định rõ về thời giờ làm việc bình thường. Theo đó, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.