• Nhân sự khoa CB LNV
Nhân sự khoa CB LNV

LÃNH ĐẠO KHOA  

Ths. Đinh Thanh Nga

Chức vụ: P. Trưởng khoa

Tổ bộ môn: Chính trị

Email:

Sđt: 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN  

1. Ths. Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Tin học

2. Ths. Trang Minh Thừa

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Tin học

3. Ths. Mã Huỳnh Kim Bích

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Anh văn

4. CN. Huỳnh Thị Thúy Ngân

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Anh văn

5. Ths. Huỳnh My

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

6. Ths. Huỳnh Trinh

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

7. Ths. Hồ Thị Mai Khanh

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

8. CN. Mai Bảo Duyên

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

9. CN. Thạch Minh Hoàng

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

10. Ths. Nguyễn Bích Đầm

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Tin học

 

TIN LIÊN QUAN.