• Nhân sự khoa CB LNV
Nhân sự khoa CB LNV

LÃNH ĐẠO KHOA  

Ths. Đinh Thanh Nga

Chức vụ: P. Trưởng khoa

Tổ bộ môn: Chính trị

Email: dinhthanhngaktkt@gmail.com

Sđt: 0916.235.226

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN  

1. Ths. Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Tin học

Email: ktnguyenmanhhung@gmail.com

Sđt: 0946.599.707

2. Ths. Trang Minh Thừa

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Tin học

Email: trangminhthua@gmail.com

Sđt: 0916.876.870

3. Ths. Mã Huỳnh Kim Bích

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Anh văn

Email: kimbichav28@yahoo.com

Sđt: 0942.311.244

4. CN. Huỳnh Thị Thúy Ngân

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Anh văn

Email: nganbaclieu01@gmail.com

Sđt: 0913.648.152

5. Ths. Huỳnh My

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

Email: huynhmy140388@gmail.com

Sđt: 0919.096.990

6. Ths. Huỳnh Trinh

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

Email: huynhtrinhhk@gmail.com

Sđt: 0918.150.069

7. Ths. Hồ Thị Mai Khanh

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

Email: maikhanh.ktkt@yahoo.com.vn

Sđt: 0907.177.353

8. CN. Mai Bảo Duyên

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

Email: thelinhhuynh.ktkt@yahoo.com.vn

Sđt: 0912.556.050

9. CN. Thạch Minh Hoàng

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Hành chính pháp luật

Email: lehoang004@gmail.com

Sđt: 0907.339.973

10. Ths. Nguyễn Bích Đầm

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Tin học

Email: ngbichdam@gmail.com

Sđt: 0985.990.993

 

TIN LIÊN QUAN.