• Xét danh hiệu thi đua và khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2018-2019
Xét danh hiệu thi đua và khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2018-2019

Sau khi nghe báo cáo kết quả xét thi đua và đề nghị khen thưởng của từng đơn vị. Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường tiến hành xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn theo hướng dẫn Quy chế Thi đua – Khen thưởng tỉnh; qua phân tích, đánh giá thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong đơn vị. Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường thống nhất ấn định danh sách xét đề nghị danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân trong năm học 2018-2019 với kết quả như sau:

I. Khen thưởng cấp trường:

+ Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2018 -2019” cho 65 cá nhân.

+ Tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 cho 19 cá nhân.

+ công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2018 -2019” cho 10 cá nhân: 

1. Ông Trần Công Chánh – Hiệu trưởng

2. Ông Châu Minh Hiền – Trưởng phòng Đào tạo

3. Bà Vương Ngọc Bảo Hà – Trưởng khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh

4. Ông Trịnh Quốc Chiến – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

5. Bà Lưu Thị Minh Thư – Giáo viên Khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh

6. Bà Trần Xuân Đào – Giáo viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

7. Bà Lã Thị Nội – Giáo viên khoa Nông nghiệp -Thủy sản

8. Bà Tô Thị Hải – Giáo viên Khoa Văn hóa – Nghệ thuật

9. Ông Hà Văn Phục – Trợ lý phòng Công tác học sinh – Sinh viên

 10. Bà Nguyễn Bích Đầm – Trợ lý khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ

+ Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm học 2018-2019” cho 06 đơn vị phòng, khoa, trung tâm như sau:

1. Tập thể Cán bộ - Giáo viên Khoa Du lịch và Dịch vụ

2. Tập thể Cán bộ - Nhân viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD

3. Tập thể Cán bộ - Nhân viên Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

4. Tập thể Cán bộ - Nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính

5. Tập thể Cán bộ - Nhân viên Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất

6. Tập thể Cán bộ - Nhân viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

II. Khen thưởng cấp tỉnh:

 - Đối với cá nhân:

        + Đề nghị Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm học 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 cho 01 cá nhân.

 1. Ông Trần Công Chánh – Hiệu trưởng

        + Đề nghị Tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2 năm học 2017-2018; 2018-2019 cho 02 cá nhân.

1. Ông Trần Công Chánh – Hiệu trưởng

2. Bà Nguyễn Bích Đầm – Trợ lý khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ

- Đối với tập thể:

        A. Đề nghị công nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2018-2019 cho 06 đơn vị phòng, khoa, trung tâm như sau:

        1. Tập thể Cán bộ - Giáo viên Khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh

        2. Tập thể Cán bộ - Giáo viên Khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ

        3. Tập thể Cán bộ - Giáo viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

        4. Tập thể Cán bộ - Giáo viên Khoa Văn hóa – Nghệ thuật

        5. Tập thể Cán bộ - Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính

        6. Tập thể Cán bộ - Nhân viên Phòng Đào tạo

B. Đề nghị tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2 năm học 2017-2018; 2018-2019 cho 02 đơn vị phòng, khoa, trung tâm như sau:

        1. Tập thể Cán bộ - Nhân viên Phòng Đào tạo

        2. Tập thể Cán bộ - Giáo viên Khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ