• Họp giao ban tháng 8/2019
Họp giao ban tháng 8/2019

Căn cứ tinh thần cuộc họp giao ban ngày 01/8/2019. Hiệu trưởng Nhà trường Trần Công Chánh - Chủ tọa hội nghị và Kết luận một số nội dung chính như sau:

1. Tăng cường chức năng Ban tư vấn tuyển sinh, giáo viên không đủ giờ tham gia tư vấn lên lịch phân công lịch trực cụ thể. (giao thầy Trần Văn Út Chính cùng Ban tư vấn thực hiện); thiết kế 02 kiốt tuyển sinh ở 2 khu (giao đồng chí Quốc thiết kế, phòng TC-HC phối hợp thực hiện).

2. Công tác chuyên môn: các đơn vị khoa hoàn thành chương trình đào tạo môn học mô đun trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành nghề hiện nhà trường đang đào tạo, các đơn vị hoàn thiện đến ngày 20/8/2019 chuyển nộp về phòng Đào tạo trình ban giám hiệu ký ban hành.

3. Đối với các ngành trong điểm quốc gia thống nhất xây dựng đề án cho 5 ngành nghề trọng điểm. Đối với 02 nghề: Quản trị Dịch vụ ăn uống và Nghiệp vụ Nhà hàng khách sạn hiện nay chưa được Tổng Cục GDNN cấp phép, yêu cầu Khoa DL&DV xây dựng chương trình đào tạo, môn học mô đun; phối hợp phòng đào tạo làm thủ tục hồ sơ xin đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; phối hợp phòng TC-HC thu hút nhân sự cho 02 nghề này thời gian hoàn thiện hồ sơ cuối tháng 8/2019. (khoa Du Lịch và Dịch vụ, Phòng Đào tạo, phòng TC-HC phối hợp).

4. Việc thực hiện xây dựng, biên soạn chương trình đào tạo, môn học mô đun đối với các ngành nghề chuyển đổi, mở mới (khối VHNT- DLDV) thực hiện theo chế độ chính sách quy chế cũ; đơn vị khoa hoàn thành hồ sơ theo quy định để tính chế độ quy đổi giờ, thời gian hoàn thiện hồ sơ đến ngày 15/8. (khoa Du Lịch và Dịch vụ,  khoa Văn hóa –Nghệ thuật; Phòng Đào tạo, phòng KH-TC phối hợp)

5. Các đơn vị chủ động đối chiếu khối lượng giờ giảng của giáo viên chính xác thực hiện quy đổi cuối năm 2018-2019. Đề nghị các khoa triển khai nhanh nhiệm vụ phân công chuyên môn năm học 2019-2020 cho giáo viên; riêng đối với giáo viên xác định không đủ giờ giảng hoặc không có giờ giảng chủ động làm đơn xin phân công nhiệm vụ khác chuyển về phòng TC-HC tham mưu Hiệu trưởng.

6. Đối với 24 nghề trình độ sơ cấp sơ cấp, các khoa phối hợp với phòng đào tạo chủ động thời gian mời các phản biện bên ngoài về trường tiếp tục thẩm định hoàn thiện hồ sơ.

7. Đối với thủ tục sáp nhập trường bổ sung hồ sơ pháp lý trình UBND tỉnh Ban giám hiệu chủ động liên hệ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ký, trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Riêng thủ tục xin phép mở mã ngành giao phòng đào tạo phối hợp phòng KH-TC tham mưu cho Hiệu trưởng để cử cán bộ, đăng ký làm việc với Tổng Cục dạy nghề.

8. Về công tác đội ngũ giáo viên tham gia các ngành trọng điểm đề nghị các khoa lập danh sách gửi về phòng Tổ chức - Hành chính làm tờ trình gửi Sở Nội vụ lập chính sách thu hút.

9. Công tác học tập bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè năm 2019 Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp Phòng Đào tạo cập nhật thông tin của Đảng ủy khối, các văn bản của chỉ đạo của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn trên cơ sở đó tham mưu cho Ban giám hiệu thời gian tổ chức lớp.

10. Công tác phân tích vị trí việc làm cụ thể cho 74 viên chức.

11. Phòng KH-TC phối hợp phòng TC-HC hoàn chỉnh dự thảo tổng hợp xét tăng thêm, xét thi đua cuối năm 2018-2019 thực hiện chi chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

12. Việc thực hiện mua sắm trang thiết bị tài sản công cụ, dụng cụ đảm bảo tính thiết thực lâu dài; kết hợp việc thanh lý tài sản hư hỏng; xác định nguyên giá tài sản hiện hữu theo danh mục; phòng KH-TC, Phòng TC-HC chủ trì các đơn vị phòng, khoa phối hợp, thời gian cuối tháng 8/2019.

13. Phòng TC- HC tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập các tổ chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ tiến tới Hội nghị công chức, viên chức và khai giảng năm học 2019-2020. Trong đó đặc biệt là các văn bản quản lý  của nhà trường trong năm học mới như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động chuyên môn nhà giáo, chế độ đãi ngộ, chính sách nhà giáo, dự thảo các chỉ tiêu thi đua, khen thưởng các đơn vị, kế hoạch năm học 2019-2020… thời gian đến cuối tháng 8/2019.

14. Phương án tự chủ Tài chính giai đoạn 2020 giao phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp các đơn vị xây dựng (dự kiến tháng 10/2019 trình UBND tỉnh).

15. Các nhiệm vụ còn lại khác chủ tọa cuộc họp chỉ đạo trực tiếp các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ động thời gian triển khai thực hiện theo từng mảng công tác.

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của Hiệu trưởng Trần Công Chánh về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 8/2019. Đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 9/2019.